Έργα

Είν' η ζωή σου
#εικόνα  #κείμενο  #βίντεο  #τραγούδι  #ζωή  #πνευματικότητα  #συνεργασία 
Στο όνομα
#εικόνα  #κείμενο  #βίντεο  #απαγγελία  #τέχνη  #έκφραση  #σκέψεις